Sklep Sveta (EU) 2020/2027 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu EU-Srednja Amerika glede sprememb Dodatka 2 k Prilogi II in uvedbe pojasnjevalnih opomb k členom 15, 16, 19, 20 in 30 Priloge II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, in o razveljavitvi sklepov (EU) 2016/1001 in (EU) 2016/1336