2016 m. sausio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/125, kuriuo PHMB (1600; 1.8) patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 2-o, 3-io ir 11-o tipų biocidiniams produktams gaminti (Tekstas svarbus EEE)