Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1663, 6. november 2020, millega muudetakse otsuse 2004/558/EÜ I ja II lisa seoses Tšehhi taudivaba staatusega ning mitme Prantsusmaa piirkonna veiste nakkava rinotrahheiidi tõrjeprogrammi heakskiitmisega (teatavaks tehtud numbri C(2020) 7578 all) (EMPs kohaldatav tekst)