Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2017 z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniające część 2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/878 w zakresie wpisu dotyczącego Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do Irlandii Północnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)