Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2017 2020 m. gruodžio 9 d. kuriuo dėl įrašo, skirto Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, iš dalies keičiama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/878 priedo 2 dalis (Tekstas svarbus EEE)