Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 15ης Νοεμβρίου 2018