Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 14ης Νοεμβρίου 2018