Veci T-274/16 a T-275/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. novembra 2018 – Saleh Thabet a i./Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu v Egypte — Zmrazenie finančných prostriedkov — Ciele — Kritériá zahrnutia zaradených osôb — Predĺženie označenia žalobcov na zozname zaradených osôb — Skutkový základ — Námietka nezákonnosti — Právny základ — Proporcionalita — Právo na spravodlivý proces — Prezumpcia neviny — Zásada riadnej správy vecí verejných — Nesprávne právne posúdenie — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo vlastniť majetok — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu“)