Lietas T-274/16 un T-275/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 22. novembra spriedums – Saleh Thabet u.c./Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ēģiptē – Līdzekļu iesaldēšana – Mērķi – Attiecīgo personu iekļaušanas kritēriji – Prasītāju iekļaušanas attiecīgo personu sarakstā pagarināšana – Faktiskais pamats – Iebilde par prettiesiskumu – Juridiskais pamats – Samērīgums – Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu – Nevainīguma prezumpcija – Labas pārvaldības princips – Kļūda tiesību piemērošanā – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Tiesības uz īpašumu – Tiesības uz aizstāvību – Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)