Υποθέσεις T-274/16 και T-275/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Νοεμβρίου 2018 — Saleh Thabet κ.λπ. κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο — Δέσμευση κεφαλαίων — Στόχοι — Κριτήρια εγγραφής στον κατάλογο των προσώπων τα οποία αφορούν τα περιοριστικά μέτρα — Παράταση της καταχώρισης των προσφευγόντων στον κατάλογο των προσώπων τα οποία αφορούν τα περιοριστικά μέτρα — Πραγματική βάση — Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας — Νομική βάση — Αναλογικότητα — Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη — Τεκμήριο αθωότητας — Αρχή της χρηστής διοικήσεως — Νομικό σφάλμα — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Δικαίωμα ιδιοκτησίας — Δικαιώματα άμυνας — Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας)