Дело C-269/11: Решение на Съда (трети състав) от 26 септември 2013 г. — Европейска комисия/Чешка република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ИО — Членове 306—310 — Специален режим за туристически агенти — Различия между текстовете на различните езици — Национално законодателство, което предвижда прилагането на специалния режим спрямо лица, различни от пътуващите лица — Понятия „пътуващо лице“ и „клиент“ )