kohtuasi T-582/17: Üldkohtu 26. märtsi 2019. aasta otsus — Boshab jt versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Kongo Demokraatlikus Vabariigis — Nende isikute ja üksuste loetelu, kelle suhtes rakendatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist ning sisenemis- ja läbisõidukeeldu — Hagejate nimede loetellu lisamine — Kaitseõigused — Õigus olla ära kuulatud — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele)