Rådets beslut (EU) 2019/77 av den 20 december 2018 om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Samväldet Bahamas om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser