Vec C-692/17: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. októbra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) Smernica 2006/112/ES – Oslobodenia od dane – Článok 135 ods. 1 písm. b) a d) – Transakcie týkajúce sa poskytovania a dojednávania úverov a správy úverov – Transakcie týkajúce sa pohľadávok, s výnimkou vymáhania pohľadávok – Postúpenie postavenia účastníka v exekučnom konaní o vymoženie súdom priznanej pohľadávky, vykonané v prospech tretej osoby za protihodnotu)