Komisjoni teatis - Aruanne Rahvusvahelise Iirimaa Fondi kohta Nõukogu määruse (EÜ) nr 177/2005 artikli 5 alusel {SEK(2006) 1226}