Sprawa C-393/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 4 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie preju ycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen — Belgia) — postępowanie karne przeciwko Freddy’emu Lucienowi Magdalenie Kirschsteinowi, Thierry’emu Fransowi Adeline Kirschsteinowi (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2005/29/WE — Nieuczciwe praktyki handlowe — Zakres stosowania — Pojęcie „praktyk handlowych” — Dyrektywa 2006/123/WE — Usługi na rynku wewnętrznym — Prawo karne — Systemy zezwoleń — Szkolnictwo wyższe — Dyplom nadający stopień „mastera” — Zakaz nadawania pewnych stopni bez upoważnienia)