Υπόθεση C-393/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 4ης Ιουλίου 2019 [αίτηση του Hof van beroep te Antwerpen (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική δίκη κατά Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2005/29/ΕΚ — Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές — Πεδίο εφαρμογής — Έννοια των «εμπορικών πρακτικών» — Οδηγία 2006/123/ΕΚ — Υπηρεσίες εντός της εσωτερικής αγοράς — Ποινικό δίκαιο — Συστήματα χορηγήσεως αδείας — Τριτοβάθμια εκπαίδευση — Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών «master» — Απαγόρευση χορηγήσεως ορισμένων τίτλων σπουδών χωρίς εξουσιοδότηση προς τούτο)