Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 12ης Απριλίου 2016