Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 7ης Ιουνίου 2016