Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 15ης Ιανουαρίου 2018