/* */

Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Кипър за 2011 г. и съдържаща становището на Съвета относно актуализираната Програма за стабилност на Кипър за периода 2011—2014 г.