Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 31/2007 z  27. apríla 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVIII (Zdravie a bezpečnosť pri práci, pracovné právo a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami) k Dohode o EHP