Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om avskaffande av gränskontroller mellan medlemsstaterna vid transporter på väg och inre vattenvägar (kodifierad version)