Pranešimas duomenų subjektams, įtrauktiems į asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Tarybos bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu, kuri atnaujinta Tarybos sprendimu (BUSP) 2019/1341, 2, 3 ir 4 straipsniai ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1337, 2 straipsnio 3 dalis, sąrašą