2011/304/ES: 2011 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendimas, kuriuo tam tikros šalys atleidžiamos nuo tam tikroms dviračių dalims išplėsto antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93, kurio galiojimas paskutinį kartą pratęstas ir kuris paskutinį kartą buvo iš dalies keistas Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams ir kuriuo panaikinamas tam tikroms šalims pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 88/97 suteiktas leidimas laikinai nemokėti tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims išplėsto antidempingo muito ir panaikinamas atleidimas nuo šio muito (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 3543)