Komisijas Regula (EK) Nr. 1916/2000 (2000. gada 8. septembris), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 attiecībā uz strukturālo statistiku par izpeļņu un par darbaspēka izmaksām, kas attiecas uz informācijas par izpeļņas struktūru definēšanu un nodošanuDokuments attiecas uz EEZ.