Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1916/2000 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 530/1999 του Συμβουλίου σχετικά με τις διαρθρωτικές στατιστικές για τις αποδοχές και το κόστος εργασίας όσον αφορά τον ορισμό και τη διαβίβαση πληροφοριών για τη διάρθρωση των αποδοχών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)