TITJUR Wyrok Sądu pierwszej instancji (druga izba) z dnia 7 lipca 1998 r. # Italo Telchini, Enrico Palermo i Fabrizio Gillet przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Urzędnicy - Współczynnik korygujący. # Sprawy połączone T-116/96, T-212/96 oraz T-215/96. Telchini i in. przeciwko Komisji