Mål C-149/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia (Polen) den 14 mars 2016 – Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra mot Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu