ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-1222/04 υποβολή: Robert Evans (PSE) προς την Επιτροπή. Πρόσβαση στα ποτάμια ύδατα.