Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/236 (2020. gada 21. decembris), ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2016/2251 paredzētos tehniskos standartus groza attiecībā uz laiku, kad nodrošinājuma apmaiņas nolūkā sāk piemērot konkrētas riska pārvaldības procedūras (Dokuments attiecas uz EEZ)