Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/236 2020 m. gruodžio 21 d. kuriuo keičiantis įkaitu reikalingų tam tikrų rizikos valdymo procedūrų taikymo pradžios datų nustatymo iš dalies keičiami Deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/2251 nustatyti techniniai standartai (Tekstas svarbus EEE)