Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/236 оd 21. prosinca 2020. o izmjeni tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/2251 u pogledu vremena početka primjene određenih postupaka za upravljanje rizikom za potrebe razmjene kolaterala (Tekst značajan za EGP)