Komission delegoitu asetus (EU) 2021/236, annettu 21 päivänä joulukuuta 2020, delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/2251 säädettyjen teknisten standardien muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajankohdasta, jona tiettyjä riskienhallintamenettelyjä aletaan soveltaa vakuuksien vaihtoa varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)