Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/236, 21. detsember 2020, millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2016/2251 sätestatud tehnilisi standardeid seoses ajaga, millal hakatakse tagatise vahetamise eesmärgil kohaldama teatavaid riskijuhtimismenetlusi (EMPs kohaldatav tekst)