Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/236 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση των τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/2251 όσον αφορά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής ορισμένων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου για τους σκοπούς της ανταλλαγής ασφαλειών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)