Έκθεση της Επιτροπής - Εμπειρία που αποκτήθηκε και σύγκλιση που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων