Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/791 z dnia 26 kwietnia 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Stupavské Zelé (ChNP)]$