Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/791 (2017. gada 26. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Stupavské Zelé (ACVN))$