Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат мерките, предвидени в Решение 2011/235/ОВППС на Съвета, изменено с Решение 2014/205/ОВППС на Съвета, както и в Регламент (EС) № 359/2011 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (EС) № 371/2014 на Съвета, относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран