Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 405/2007 της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2007 , σχετικά με τον καθορισμό της ανώτατης ενίσχυσης για το συμπυκνωμένο βούτυρο για την 29η ειδική δημοπρασία που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005