VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) Commissie constitutionele zaken Rapporteur: Mercedes Bresso, Rainer Wieland