Υπόθεση T-508/12: Προσφυγή της 19ης Νοεμβρίου 2012 — Automobile Association κατά ΓΕΕΑ — Duncan Petersen Publishing (Ντοσιέ)