Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par biocīdo produktu laišanu tirgū un lietošanu” COM(2009) 267 galīgā redakcija – 2009/0076 (COD)