Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir naudojimo COM(2009) 267 galutinis – 2009/0076 (COD)