Kommissionens förordning (EU) nr 765/2010 av den 25 augusti 2010 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorotalonil, klotianidin, difenokonazol, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, tiakloprid och tiametoxam i eller på vissa produkter Text av betydelse för EES