Υπόθεση T-654/18: Προσφυγή της 31ης Οκτωβρίου 2018 — Armani κατά EUIPO — Asunción (le Sac 11)