Υπόθεση T-362/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 26ης Μαΐου 2016 — REWE-Zentral κατά EUIPO — Vicente Gandía Pla (MY PLANET) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Παραίτηση από την ανακοπή — Κατάργηση της δίκης)