Voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 december 2011 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/112/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten (COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))