Frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum (KOM(2010)0490 - C7-0278/2010 - 2010/0254(COD))